නිවස අප අමතන්න

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය
ලිපිනය:
160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත
කොළඹ 05
ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: +94-11-236 9100
ෆැක්ස්: +94-11-236 9091
http://www.icta.lk

 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife