නිවස

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
අපේ ප්‍රතිපත්ති

මෙම වෙබ් අඩවියට අන්තර්ගතයන් යොමු කිරීමේදී රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන, පුද්ගලික හා තනි පුද්ගලයන් දායකත්වය ලබාදෙන අතර  අන්තර්ගතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුන් සතුවේ.  මෙම අන්තර්ගතයන් වාණිජ අරමුණු සඳහා යොදා ගැනීම නීත්‍යානුකූලව තහනම් වන අතර යම් පුද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් සඳහා යොදා ගැනීමට, අන්තර්ගතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හිමි පාර්ශවයන්ගෙන් අවසර ලබා ගත යුතුය.