නිවස දැනුම දැනුම අපේ ජාතික උද්‍යාන

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
අපේ ජාතික උද්‍යාන පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30

ජාතික උද්‍යාන යනු, වන ජීවින්ට පුර්ණ ආරක්ෂාව සපයමින් මහ ජනතාවට වන ජීවින් සහ ස්වභාව පරිසර පද්ධතිය නැරඹීමට සහ අධ්‍යන කිරීමට ඉඩ සලසන රක්ෂිත භූමි වර්ගයකි. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්තව ජාතික උද්‍යාන 14ක් ඇති අතර තෙ ත් කළාපයේ පිහිටා ඇත්තේ හෝටන්තැන්න , ජාතික උද්‍යානය පමණි. ඇතැම් ජාතික උද්‍යාන විවිධ අවස්ථාවලදී ප්‍රකාෂයට පත් කරන ලද කොටස් කිහිපයකින් යුක්තය.එනම්,

 

 

           ජාතික උද්‍යානයේ නම.                     විශාලත්වය                                     ප්‍රකාශිත දිනය

                                                                 (හෙක්ටයාර්)

 

 

        රුහුණු (යාල)                                          97,880.7                                        1938.02.25

        විල්පත්තුව                                              131,667.1                                     1938.02.25

        ගල් ඔය                                                  25,900.0                                        1954.02.12

        යාල නැගෙනහිර(කුමන)                      18,148.5                                        1970.01.20

        උඩවලව                                                  30.821.0                                        1972.06.30

        ලාහුගල                                                   1,554.0                                          1980.10.31

        මාදුරුඔය                                                58,849.6                                        1983.11.9

         වස්ගමුව                                                 37,062.9                                        1984.08.07

         ජලගැලුම්නිම්න                                   17.350.0                                         1984.08.07

         සෝමාවතිය                                          37,645.5                                       1986.09.20

         හෝටන්තැන්න                                    3,159.8                                           1 998.03.16

         බුන්දල                                                   6.216.0                                           1993.01.04

         ලුණුගම්වෙහෙර                                   23,498.8                                        1995.12.2

         මින්නේරිය                                           8.889.4                                           1997.08.12

 

                                                                                                T.W.A.අනුෂා

                                                                                                 නබඩගස්වැව මහා විද්‍යාලය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30
 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife