නිවස ඓතිහාසික ඓතිහාසික පුරා විද්‍යා කොමසාරිස්වරු හා පුරාවිද

ප්‍රධාන ‍මෙනුව

වෙබ් අඩවියට ඇ‍තුල්වීමCaptcha plugin for Joomla from Outsource Online
 
පුරා විද්‍යා කොමසාරිස්වරු හා පුරාවිද පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30

පුරා විද්‍යා කොමසාරිස්වරු හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරු (1890 - 2006)

1890 - 1912 එච්. සී. පී .බෙල් මහතා1912 - 1913 ආර්. අයර්ටන් මහතා1913 - 1914 බී කොන්ස්ටන්ටයින් මහතා (වැඩ බලන )1914 - 1918 එච් . ආර්. පී‍්‍රමන් මහතා (වැ.බ. )1918 - 1920 එෆ් . ජී. ටිරල් මහතා (වැ.බ. )1920 - 1921 එ ඩබ්ලිව් . මුවර් මහතා (වැ.බ.)1921 - 1922 ජී. එෆ්. ආර්. බ‍්‍රවුනිංග් මහතා (වැ. බ. )1922 - 1923 ඒ. ඇම්. හොකාට් මහතා (පු.රා.1923 - 1924 ඒ . ඇම් හොකාට් මහතා එෆ් බාර්ට්ලෙට් මහතා (වැ. බ. )1924 - 1925 එම්. වෙඩර්බර්ග් මහතා (වැ. බ. )1925 - 1926 ඒ. එම්. හෝකාට් මහතා1926 - 1927 ඊ. ආර්. සඩිබෙරි මහතා1927 - 1928 එම1928 - 1929 ඊ.ටී. ඩයිසන් මහතා (වැ. බ. ) සී. එෆ්. වින්සර් මහතා (වැ. බ. )1929 - 1930 ජේ. පියර්සන් මහතා (වැ. බ. )1930 - 1931 සී. එෆ් වින්සන් මහතා (වැ. බ. )1931 - 1932 සෙනරත් පරණවිතාන මහතා (වැ. බ. )1932 - 1933 එම (වැ. බ. )1933 - 1934 එම (වැ. බ. )1934 - 1939 ඒ. එච්. ලෝංග්හර්ට්ස් මහතා (වැ. බ. )1940 - 1956 ආචාර්ය¸ එස්. පරණවිතාන මහතා (වැ. බ. )1957 - 1967 වී. සී සෙත්සියර් මහතා (වැ. බ. )1957 - 1958 ආචාර්ය¸ පී. ඊ. පී .දැරණියගල මහතා (වැ. බ. )1958 - 1967 ආචාර්ය¸ සී. ඊ. ගොඩකුඹුර මහතා1967 - 1979 ආචාර්ය¸ රාජා ද සිල්වා මහතා1979 - 1983 ආචාර්ය¸ සද්ධාමංගල කරුණාරත්න මහතා (වැ. බ. )1983 - 1990 ආචාර්ය¸ රෝලන්ඩ් සිල්වා මහතා1991 - 1992 ඇම්. එච්. සිරිසෝම මහතා1983 - 2001 ආචාර්ය¸ සිරාන් දැරණියගල මහතා2002 - 2003  ආචාර්ය¸ ඩබ්ලිව්.එච්. විජයපාල මහතා2003 - 2006 ආචාර්ය¸  සෙනරත් දිසානායක මහතා(1990 පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් යන නිලනාමය පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් නමින් භාවිතා කෙරේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2010 මැයි 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:30
 

අධ්‍යාපනය

Dahamsaura


Vidunena


Goviya


Nawagoviya


Lanka exam help


විකි


සෞඛ්‍ය


Firstaider


Happylife